Subvencije - Cropellets

ENERGETSKA OBNOVA
OBITELJSKIH KUĆA

Subvencije

Cropellets Webshop
Cropellets Kalkulator uštede

Pomoći ćemo Vam smanjiti mjesečne troškove za energiju i vodu do čak 70% uz smanjenje troškova investicije do 80%


SVE NA JEDNOM MJESTU

 • SAVJETOVANJE
 • PRIPREMA DOKUMENTACIJE
 • PROJEKTIRANJE
 • IZVOĐENJE

Pojednostavljena dokumentacija  

Nije potreban glavni projekt  

TKO SE SVE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve fizičke osobe koje:

 • Imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • Dostave zahtjev za sufinanciranje mjera

Prijaviti se može veći broj kuća koje su:

 • Izgrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta
 • Građevinske bruto površine do 600m2 ili s najviše tri stambene jedinice
 • S najmanje 50% bruto podne površine namjenjene stanovanju

MJERE KOJE VAM MOŽEMO PONUDITI U CENTRU PELETA:

 1. Ugradnja sustava s kotlom na pelete / drvenu sječku

 2. Zamjena vanjska stolarije

 3. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice
 1. Ugradnja sustava s kotlom na pelete / drvenu sječku

 2. Zamjena vanjska stolarije

 3. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

*Mjere energetske učinkovitosti: moguće sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere
**Mjere obnovljivih izvora energije: moguće sufinanciranje jedne mjere

Dopustite da Vam olakšamo proces dobivanja subvencija!

KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU?

1) Prijavni obrazac

SKINITE OBRAZAC

2) Uvjerenje o prebivalištu na adresi kuće na kojoj se provode mjere ili obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja,
3) jedan od dokaza zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće, u preslici
a) Akt za građenje ili
b) Akt za uporabu ili
c) Akt za ozakonjenje (legalizaciju) i potvrda izvedenog stanja ili
d) Akt ili dokument kojim se nezakonito izrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom.

Mjera povećanja toplinske zaštite ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. 6. 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.
4) Izjave vlasnika ili svih suvlasnika:
- da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti
- da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta
- je li kuća nepokretno kulturno dobro. Ako jest, obvezna je Suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda
5) Zemljišno-knjižni izvadak čestice na kojoj se kuća nalazi, ne stariji od 30 dana kojim se dokazuje da je podnositelj knjižni vlasnik/suvlasnik
6) Detaljna ponuda dobavljača opreme i izvođača radova ili, isključivo za fotonapon, glavni projekt ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera s troškovnikom opreme, radova i usluga u tiskanom i elektroničkom obliku
7) Izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće

ŠTO NAKON PRIJAVE?

1) Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, te se u roku 45 dana donosi Odluka o odabiru korisnika i Ugovor o sufinanciranju koji Fond prosljeđuje korisniku
2) Korisnik u roku 15 dana dostavlja potpisani ugovor te ima rok od 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda da završi projekt
3) Nakon provedenih radova, odabrani certifikator izrađuje završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće, a korisnik Fondu upućuje Zahtjev za isplatu sredstava te prilaže certifikat i svu ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom
4) U roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova odnosno na račun korisnika, ako je dostavio dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.

KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ISPLATU?

Potpuna dokumentacija za isplatu donacije mora se poslati u roku od 30 dana od datuma izrade izvještaja o završnom energetskom pregledu i energetskog certifikata i/ili Završnog izvješća nadzornog inženjera (za fotonapon).

1) Zahtjev za isplatu donacije
2) Izvješće certifikatora o završnom energetskom pregledu (nije potrebno za fotonapon)
3) Energetski certifikat (nije potrebno za fotonapon)
4) Račun ili Ugovor o djelu certifikatora (ovisno je li pravna ili fizička osoba; nije potrebno za fotonapon)
5) Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja certifikatoru (nalazi se u prijavnom obrascu)
6) Izvješće o ostvarenim učincima projekta (nalazi se u prijavnom obrascu)
7) Završno izvješće nadzornog inženjera, isključivo za fotonapon
8) Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima (nalazi se u prijavnom obrascu) – za radove najmanje 2 godine i za opremu na rokove ne kraće od rokova dobavljača opreme
9) Račun izvođača radova (isključivo jedan račun za pojedinu mjeru ili jedan račun za više mjera) s detaljnim troškovnikom opreme i radova
10) Ugovori o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja dobavljačima opreme i radova (nalazi se u prijavnom obrascu) na iznos ugovorenog udjela Fonda u opravdanim troškovima izvedenih radova ili na razliku tog udjela i preplaćenih sredstava građanina za iste, ako građanin Fondu dostavi dokaz o preplati. Fond će preplaćena sredstva građanina isplatiti na račun građanina. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako građanin dostavi Fondu dokaz da je izvođaču/ima platio sve opravdane troškove izvedenih radova te će Fond svoj udio u istima isplatiti na račun građanina.

Centar peleta
Grabrić 17, Gradec 10340
Vrbovec

Cropellets d.o.o.
Grabrić 17, Gradec 10340
Vrbovec

tel: +385 1 6402 271
fax: +385 1 6402 273
e-mail: info@cropellets.hr